ഹോട്ടൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക 
ഒരു ചൈനീസ് കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്കമാലി എയർപോർട്ടിന് സമീപം ചെറിയ വർക്കാണ് റൂം ഫുഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം വിളിക്കുക...
സാലറി 700
9633449082
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് സ്ഥിരമായി വന്ന് ജോലിചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു-പൊറാട്ട.. കറികൾഉണ്ടാക്കാനറിയുന്ന പണ്ടാരിയെ ആവശ്യമുണ്ട് :9645843904.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ബുഹാരി rice, alfham, shawwaya, എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 
Jumatarabia hotel
താല്പര്യമുള്ളവർ whatsupil മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക 
Whatsup no:+966509304351
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഷവർമ mekar വേണം..
കരുനാഗപ്പള്ളി യിലേക്ക് call..9995915510
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Kuttippala chettiyan kinar പൊരിക്കടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആളെ ആവിശ്യമുണ്ട്
9567823014
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently required an Alrounder ( Indian & Chinese ) Commi-1/2 to a Resort in Munnar.
Contact No:+919778306561
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മൂന്നാറിലേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒരു ജ്യൂസ് &ടീ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് contact :+919946548282
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മൂന്നാറിലേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒരു ജ്യൂസ് &ടീ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് contact :+919946548282
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Looking for an all rounder cook who can handle a 13 room resort kichen. Should be experienced in South Indian, north indian, and Chinese. Typical Kerala is an additional advantage
Salary 18000 - 25000
Contact - 8111874545
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Restaurant incharge and personal asist postilek oru vecancy und age below 24 contact immedietly 9526019117
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
എറണാകുളം തട്ടുകട യിലേക്ക് പണ്ടാരിക്ക് ഹെല്പറെ ആവശ്യമുണ്ട് 
500 day
79079 74565
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മാവേലിക്കരയിലേക്ക് ഒരു ഷവര്‍മ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.. 
9645750555
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
റെസ്റ്റോറൻറിലേക്ക് കമ്പ്യുട്ടർ വേക്കൻസിലേഡിസ് സ്റ്റാഫ് കരുനാഗപ്പള്ളി: 9020030030
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Wanted pizza maker for a cafe in Thrissur
Salary 15 - 24
7511151300
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പൊറോട്ട ദോശ 
വർക്ക് അറിയുന്നവർ 
ബന്ധപ്പെടുക 
വയനാട്ടിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം 9744444484
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️