ഹോട്ടൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ 08.08.2021


Nb: പലയിടതായി കിട്ടുന്ന ഒഴിവുകൾ
ആണ് വിളിച്ചു ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക
 
ഷവർമ്മ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കൊണ്ടോട്ടി
+91 94466 34398
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

 
Fried chicken ലീവ് vacancy in KANNOOR 15 to 20 9562228309
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പിസ്സ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കണ്ണൂർ: 7304136528
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgent need of a Hyderabadi Chef for a restaurant in Trivandrum 
Must be good for Hyderabadi biriyani and north indian dishes
Call 9014546651
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Need Alfaham shawarma maker
kitchen helper 
nilamel
+917736893423
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കുഴിമന്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
+91 99955 57974
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഷവർമ്മ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട.9961388505
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️ഷവർമ്മ അൽഫഹം മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കണ്ണനല്ലൂർ
കൊല്ലം 8078166277
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഷവർമ്മ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദ്
 +919947834184
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പൊറോട്ട മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഇരിങ്ങാലിക്കുട
+91 98461 00082
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മന്തി റൈസ്, ഗീ റൈസ് , കൊണ്ടാട്ടം അറിയുന്ന കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
9567 685 633
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഒരു സ്വീറ്റ് മേക്കറെയും സ്വീറ്റ് മേക്കർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസുള്ള  ഒരു ഹെൽപ്പറേയും എണ്ണക്കടികൾ അറിയുന്ന ഒരാളെയും ആവശ്യമുണ്ട്
ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം
Contact :7994755008
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️