ജോലി ഒഴിവുകൾ, കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

 


പ്രമുഖ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക്
 Receptionist/ Female
ആവശ്യമുണ്ട്.. 
Good communication  skill.
Call/ what's app: 9072308304
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgent Requirement
Post: sales officer 

Company- Bauli India bakes&sweets
Brand Name- Bauli
Minimum 6 to 8 year experience in Confectionery 
Contact-+917030926076
Area -South കേരള
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Need 1 SO.
Urgently with experience for BOSCH 
TRIVANDRUM  location.
Pls inform anybody if u know.
Salary 35 to 45 k (take home).
2 years bond. PConfirmation based on work efficiency after 2 years.
Immediate requirement.

praveen.ks@in.bosch.com

If it is not useful to you...
Share this in your circle, this create someone's career.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgent Requirement
Post: Delivery partners
Area: Perinthalmanna
Company : SHADOWFAX
Age : 20 to 30
Contact-
+91 9645888654
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
വെൽഡിങ് വർക്ക് അറിയാവുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്(roof,gate,grill..etc)
സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ല കുന്നുംപുറം. അടുത്തുള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക
  919567992249
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
വെൽഡിങ് വർക്ക് അറിയാവുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട് (roof work). സ്ഥലം കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ, താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
 917907065352
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️l
ജിഐ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഹാൻഡ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്
സ്ഥലം തൊടുപുഴ
 സ്വന്തമായി വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക
 917594865260
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Sales Executive
Required for a leading apparel Company
Location : Ernakulam
Salary : 18 k + Allowance
Qualification : Plus two & above
Both male & female can apply
Candidates with 2 year experience in textiles or any sales can apply 
Send your resume : 9846743313
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കാലിക്കറ്റ്‌, fried chicken outlet ലേക്ക് 
ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 
2വീലർ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ശമ്പളം: 10500/-
താമസം ഭക്ഷണം ഉണ്ട് 
കമ്പനി ബൈക്ക് ലഭിക്കും
Contact: 9037180090
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Hiring for sales executive - channel sales
Requirements
Candidates having work experience in channel Sales & distribution
Management in mobile laptops,home appliances, consumer durables
Good communication skills
Education : any degree / diploma
Only male candidate can apply
Location : Erankulam 
Salary : 30k + incentives & other allowances
Share cv to kyatham.ashok@channelplay.in
Call on 9205682023
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
എറണാകുളം, ഇടപ്പള്ളി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് 
ലേഡി ബില്ലിംഗ് & ക്യാഷ്യർ നെ ആവശ്യമുണ്ട് 
എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല താമസം ഭക്ഷണം ലഭിക്കും 
ശമ്പളം: 12000 - 15000
Biodata: 8129599803 (Whatsupp)