ഹോട്ടൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

 ഫലാഫിൽ ബർഗർ സാൻവിച്ച് സ്പെഷ്യൽ അവിൽ മിൽക്ക  ജ്യൂസ് ഫലൂദഅടിപൊളി ജ്യൂസുകൾ
 എന്നിവ അറിയുന്ന ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് 
 മഞ്ചേരി  7034963962
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഒരു സൗത്തിന്ത്യൻ കുക്കിനെയും ഒരു ചൈനീസ് കുക്കിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്.
പാലക്കാട് 9744733300
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഒരു സൗത്തിന്ത്യൻ കുക്കിനെയും ഒരു ചൈനീസ് കുക്കിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്.
പാലക്കാട്  9744733300
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Post date 31:07:21
അർജന്റായി പുത്തൂർമഠം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ക്ളീനിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ അവിശ്യമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ തയെ കൊടുത്ത നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക..
8129461100
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Porotta mekkare avashyam ind 
Chavakkad andathode bhaghathekk ane 
Call me : 7902831686
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Oru rumali rotti mekkare aavishya mund palakkad salary 1000 9995995714
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Juice maker vacancy
Place: Ernakulam
Ph no:7025710395
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മലപ്പുറംജില്ലയിലെ
മൊബൈൽഹോൾസെയിൽവിതരണ വ്യാപാരസ്ഥാപന
ത്തിലേക്ക് Expeerience ഉള്ളവരും
സ്വന്തമായിബൈക്കുംലൈസൻസുമുള്ളതുമായ ഫീൽഡ്സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, 9846399446
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി യിലേക്ക് ഒരു ഷവർമ അൽഫാം മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട് ...
.contact. 9388302342..
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently required
1)Juice / sandwiches /wraps maker
2)Malabaar snacks maker
3) Tea maker
4) counter staff
Thriprayaar
Watsaap 9539275733
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പൊറോട്ട മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഗുരുവായൂർ
9539612626
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഷവർമ്മ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നവർ വിളിക്കുക.
കോഴിക്കോട്. 8606259339
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Need tea and snacks maker.
Pathanamthitta
Tea and snacks maker1no. dayRs750
Good salary
Pathanamthitta
8078536176.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Need a cleaner at kollam
Contact me on
9645832543
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ ഒരു ഷവര്മ മേക്കർ വേണം 6/7 kg 800 food and room avilabe 8606259339 ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക് കേ