എൻജോയ് എൻജാമിയുടെ Lyrics

Enjoy Enjaami

Artist: Dhee ft. Arivu

Producer: Santhosh Narayanan

Director: Amith Krishnan (Studio MOCA)

Produced by: Maajja


Cuckoo Cuckoo...

Thaatha Thaatha Kala Vetti

Cuckoo Cuckoo...

Pondhula Yaaru Meen Koththi

Cuckoo Cuckoo...

Thanniyil Odum Thavalaikki

Cuckoo Cuckoo...

Kambali Poochi Thangachi

 

Allimalar Kodi Angadhame

Ottara Ottara Sandhaname

Mullai Malar Kodi Muththaarame

Engooru Engooru Kuththaalame

 

Surukku Paiyamma

Veththala Mattaiyamma

Somandha Kaiyamma

Maththalam Kottuyamma

Thaaiyamma Thaaiyamma

Enna Panna Maayamma

Valliamma Peraandi

Sangadhiya Kellendi

Kannaadiya Kaanaamdi

Indhaarraa Peraandi

 

Annakkili Annakkili

Adi Aalamarakkela Vannakkili

Nallapadi Vaazhacholli

Indha Manna Koduthaane

Poorvakudi

Kammaankara Kaaniyellaam

Paadith Thirinjaane

Aadhikkudi

Naayi Nari

Poonaikundhan

Indha Erikkolam Kooda Sondhammadi

 

Enjoy, Enjaami

Vaango Vaango Onnaagi

Amma Yi Ambaari

Indha Indha Mummaari

 

Cuckoo Cuckoo...

Muttaiya Podum Kozhikku

Cuckoo Cuckoo...

Oppanai Yaaru Maiyilukku

Cuckoo Cuckoo

Pachchaiya Poosum Paasikku

Cuckoo Cuckoo

Kuchchiya Adukkuna Kootukku

 

Paadu Patta Makka

Varappu Mettukkaara

Vervathanni Sokkaa

Minukkum Naattukkaara

Aakaatti Karuppatti

Oodhaangolu Mannuchatti

Aathoram Koodukatti

Arambichcha Naagareegam

Jhan Jhana Jhanakku Jhana Makkale

Uppuku Chappu Kottu

Muttaikulla Saththukottu

Attaikku Raththangkottu

Kittipullu Vettu Vettu

 

Naan Anju Maram Valarthen...

Azhagana Thottam Vachchen...

Thottam Sezhithaalum En Thonda

Nanaiyalaye

 

En Kadale Karaye...

Vaname Saname...

Nelame Kolame...

Edame Thadame...

 

Enjoy, Enjaami

Vaango Vaango Onnaagi

Amma Yi Ambaari

Indha Indha Mummaari

 

Paattan Poottan Kaaththa Boomi

Aatam Pottu Kaattum Saami

Raatinandha Suththi Vandha

Seva Koovuchu

Adhu Pottu Vachcha Echamdhaane

Kaada Maarichu

Namma Naada Maarichu

Indha Veeda Maarichu

 

Enna Kora Enna Kora

En Seeni Karumbukku Enna Kora

Enna Kora Enna Kora

En Chella Peraandikku Enna Kora

 

Pandhalulla Paavarka...

Pandhalulla Paavarka

Vedhakallu Vitturukku...

Vedhakallu Vitturukku

Appan Aathaa Vittadhungo

Appan Aathaa Vittandhungo


Ah.....

 

Enjoy, Enjaami

Vaango Vaango Onnaagi

Amma Yi Ambaari

Indha Indha Mummaari