ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവും, മറ്റു പല ഒഴിവുകളും


 Heavy driver vacancy in pattambi call

(സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തു ഷെയർ ചെയ്യരുത്. എളുപ്പം ഫിൽ ആവുന്ന ഒഴിവുകൾ ആയതിനാൽ )
Cntct:        (ആളായി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും തന്നെ ഒരാൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അന്നെഷിക്കുക
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Vacancy For Interim Sales Representative for Kollam area in Abbott Nutrition India 
Requirement 
1 - minimum 3 Years Experiance in FMCG Industry
2 - Two wheeler with valid license
3 - Age Maximum 38 years 
4 - Education Qualification - +2 or Above 
Area To Be Covered - Kottarakara , Kollam Outer , Karunagapally , Punaloor 
Salary is one among the best in the Industry 
Interested Candidated who Meets the above Criteria Please Concat
Name - Sanoob
Mob No - 9037055786
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
URGENTLY REQUIRED
Sales Pramoter 
(Female)
Company: Sanghvi Beauty & Technologies pvt ltd
Brand: Myglamm Wipeout 
Experience: Cosmetics Experience 
Salary - 10k- 15k+ Pf +ESI

IMMEDIATELY JOINING 
Location : Pulpally, Meenangadi (wayanad)
WhatsApp me your resume 
9446174258
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കേരളത്തിലും വിദേശത്തുo ആയി വരുന്ന എല്ലാവിധ ജോലി ഒഴിവുകളും ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. വരുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ പലയിടത്തും നിന്നും കിട്ടുന്നതായതിനാൽ ജോലി അന്നെഷകർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചു അന്നെഷിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക.